آزمایشگاه ها و کارگاه ها

آزمایشگاه ها و کارگاهها

 

آزمایشگاه IT

آزمایشگاه SEM

آزمایشگاه الکترونیک

آزمایشگاه آنالیز شیمیایی

آزمایشگاه برق

آزمایشگاه خواص مکانیک مواد

آزمایشگاه عمران ۱ و ۲

 

آزمایشگاه عملیات حرارتی و سایش

آزمایشگاه متالوگرافی

کارگاه جوشکاری و برشکاری

کارگاه ریخته گری ۱ و ۲

 

کارگاه ماشین ابزار