اعتبار مجلات علمی

 

 

           فهرست وبسایتهای جعلی نشریات علمی

          فهرست نشریات نامعتبر به روز شده توسط شورای پژوهشی واحدnew.jpg