معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی : آقای مهندس حسن ملاجان 

رشته و آخرین مدرک : مهندسی برق - قدرت گرایش           فوق لیسانس

 

کارشناسان امور پژوهشی : خانم مریم یوسفی   -  آقای جواد کمالی 

اپراتور سایت اینترنت : آقای جابر قربانی