امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی رئیس امور پژوهش دانشکده: 

خانم نادری

 

 

نام ونام خانوادگی کارشناس امور پژوهش :  خانم یوسفی

تحصیلات دانشگاهی  : دارای مدرک کارشناسی مدیریت  و کامپیوتر

 شماره تماس امور پژوهش : 34182641  

 

اهم فعالیتهای پژوهشی دانشکده:

          پرداخت حق الزحمه مربوط به چاپ مقالات اعضاء هیات علمی در مجلات علمی

·          پرداخت حق الزحمه استادان راهنما، مشاور، داور

·          پرداخت هزینه ثبت نام و شرکت اعضاء هیات علمی در مجامع علمی بین المللی و داخلی

·          چاپ کتب تالیفی یا ترجمه شده اعضاء هیات علمی

·          برگزاری کارگاههای پژوهشی و آموزشی

·          برگزاری همایش ها

·          امور مربوط به کتابخانه

·          امور مربوط به سایت اینترنت دانشکده

·          امور مربوط به کارگاههای کامپیوتر دانشکده

·          امور مربوط به مرکز آمار و رایانه دانشکده

·          تجهیزات سمعی و بصری دانشکده

·          همکاری با باشگاه پژوهشگران جوان

·          هماهنگی نظارت بر امور انجمن های علمی

·          معرفی دانشجویان به مراکز علمی ، تحقیقاتی و ....     

·          برنامه ریزی در جهت تشکیل جلسات شورای پژوهشی دانشکده 

·          جمع آوری و تنظیم طرحهای پژوهشی و طرح در شورای پژوهشی دانشکده 

·          تهیه اولویتهای پژوهشی با نظر شورای پژوهشی دانشکده و ارائه اولویتها به مدیران گروه جهت اطلاع و تدوین طرح پژوهشی توسط اساتید دانشکده یا گروه    

·          تصمیم گیری در مورد انتخاب استاد پژوهشگر نمونه و انتخاب دانشجوی نمونه

·          تنظیم گزارش فعالیتهای پژوهشی دانشکده 

·          پی گیری طرحهای تحقیقاتی  

·          هدایت اعضای هیات علمی برای شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی به صورت ارائه مقاله   

·          پی گیری امور مربوط به انتشارات علمی دانشکده  

·          خرید سالیانه کتاب از نمایشگاه بین المللی

·          نظارت برحسن اجرای جلسات دفاعیه پایان نامه های کارشناسی ارشد

·          نظارت بر اخذ نمره دانشجویان ارشد که چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی داشته باشند.

           تنظیم فرم  پروپوزال ، الف و ب  دانشجویان کارشناسی ارشددر دانشکده و سازمان مرکزی.

           تنظیم ابلاغ استاد راهنما، مشاور وداور

 

مسئولین کتابخانه:

خانم علیدوستی و آقای  ابراهیمی

 

امکانات کتابخانه دانشکده: