امور دانشجویی

 


رئیس اداره امور دانشجویی مکاترونیک : سرکار خانم نجاری 

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد

-صدور معافیت تحصیلی

-ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیلی

-ابطال معافی تحصیلی دانشجویان انصرافی

-ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان اخراجی

-کنترل نهایی پرونده های  ورودی های جدید( از جهت داشتن معافیت یا کارت)

-صدور مجوز خروج از کشور

- فرم سفر های غیر علمی

- نوشتن دفترامور مشمولین

-مکاتبه با دانشجویانی که معافیت تحصیلی ندارند

ب: امور فارغ التحصیلان

- بررسی نهایی کارنامه فارغ التحصیلی

-صدور و تنظیم کارنامه جهت ارسال به امور آموزش دانشگاه

-تنظیم و ثبت دفترو مراسلات جهت پاسخ به ارباب رجوع

-نوشتن دفترآمارومشخصات فارغ التحصیلان دانشکده وثبت تاریخ خروج  از دانشکده

-مکاتبه با دانشجویانی که مراحل کار فارغ التحصیلی را انجام نمی دهند

ج:امور دانشجویی

-امور مربوط به کمیته انضباطی(تقلب و تخلف)

-صدور کارت المثنی برای دانشجویان متقاضی

-صدور کارت دانشجویی برای دانشجویان انتقالی دائم

-انجام امور نقل و انتقالات دانشجویان

-معرفی دانشجویان جانباز و فرزند شهید

-پاسخ به استعلام و تائیدیه تحصیلی دانشجویان

-همکاری با مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان

-وام های دانشجویی ( بلند مدت _ کوتاه مدت _ میان مدت)

-تخفیف های دانشجویان

انجام امور مربوط به معرفی به استاددانشجویان متقاضی

-انجام امور مربوط به حوادث دانشجویان

-تحویل فرم ازدواج به دانشجویان وگرفتن مدارک لازم و تکمیل و ارسال به امور دانشجویی

-معرفی دانشجویان نمونه

-معرفی دانشجویان از هر ورودی برای تخفیف(نفر اول-دوم-سوم)

-معرفی دانشجویان فارغ التحصیلی ممتاز اول و دوم ، جهت شرکت کردن برایکارشناسی ارشد بدون آزمون

-مشاوره وراهنمایی دانشجویان (از نظر درسی)