کارشناسی

 
مدیر گروه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

آقای دکتری جواد محمدزاده ،  دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

 

 

 

مدیر گروه  مهندسی الکترونیک

آقای دکتری عبدالرضا دهقانی تفتی ،  عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

 

 

 

 

 

مدیر گروه مهندسی مکانیک

آقای مهندس امین نیک الهام، مربی، کارشناسی ارشد مکانیک و عضو هیات علمی دانشکده

فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1377 با واحد کرج  آغاز نموده اند.