کارشناسی

 
مدیر گروه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

آقای دکتری جواد محمدزاده ،  دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

 

 

مدیر گروه  مهندسی الکترونیک

آقای دکتری عبدالرضا دهقانی تفتی ،  عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

 

 

مدیر گروه مهندسی مکانیک

آقای دکتر رسول باقری ، استادیار ، دکتری تخصصی مهندسی مکانیک و عضو هیات علمی دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج