کارشناسی

 
مدیر گروه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

خانم دکتر امینه امینی ،  دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

 

 

مدیر گروه  مهندسی الکترونیک

خانم دکتر شبنم میرنظامی ،  عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

 

 

 

مدیر گروه مهندسی مکانیک

 

آقای دکتر سعید بهرامی ،استادیار ، دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات و عضو هیات علمی دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج