جلسات دفاعیه

اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع در دانشکده مکاترونیک

ردیف

روز دفاع

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

استاد راهنما

رشته

1

دوشنبه

96/11/02

ساعت 14

دکتر بشیرباقری نخجوانلو

کامپیوتر

2

دوشنبه

96/11/02

ساعت 15

دکتر علیرضا نیک روان

کامپیوتر

3

دوشنبه

96/11/02

ساعت 16

دکتر علیرضا نیک روان

کامپیوتر

4

دوشنبه

96/11/02

ساعت 17

دکتر علیرضا نیک روان

کامپیوتر

5

دوشنبه

96/11/02

ساعت 18

دکتر محمود پیرهادی

کامپیوتر

6

چهارشنبه

96/11/04

ساعت 11

دکتر دهقان تفتی

برق

7

چهارشنبه

96/11/04

ساعت 13

دکتر محمودی منفرد  

مکانیک

8

چهارشنبه

96/11/04

ساعت 14

دکتر رضا عفت نژاد

برق

9

چهارشنبه

96/11/04

ساعت 15

دکتر رضا عفت نژاد

برق

10

یکشنبه

96/11/08

ساعت 09

دکتر دهقان تفتی

برق

11

یکشنبه

96/11/08

ساعت 10

دکتر دهقان تفتی

برق

12

یکشنبه

96/11/08

ساعت 14

دکتر قمشه ای

مکانیک

13

سه شنبه

96/11/10

ساعت 9

دکتر هرسینی

مکانیک

14

سه شنبه

96/11/10

ساعت 11

دکتر علیرضا نیک روان

کامپیوتر

15

سه شنبه

96/11/10

ساعت 13

دکتر اعظم باستان فرد

کامپیوتر

16

سه شنبه

96/11/10

ساعت14

دکتر بشیر باقری نخجوانلو

کامپیوتر

17

چهارشنبه

96/11/11

ساعت 9

دکتر حاجی حسینی

برق

18

چهارشنبه

96/11/11

ساعت 10

دکتر مهدی هدایتی

برق

19

چهارشنبه

96/11/11

ساعت 11

دکتر حاجی حسینی

برق

20

پنج شنبه

96/11/12

ساعت 9

دکتر تاجداری

مکانیک

21

پنج شنبه

96/11/12

ساعت 10

دکتر رسول باقری

مکانیک

22

پنج شنبه

96/11/12

ساعت 11

دکتر تاجداری

مکانیک