جلسات دفاعیه

اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع در دانشکده مکاترونیک

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

روز دفاع

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

رشته

1

آیدا اولیایی

سه شنبه

98/10/17

8

دکتر اعظم باستان فرد

دکتر جواد محمدزاده

کامپیوتر

2

ارمغان اکبری

چهارشنبه

98/10/18

9

دکتر اعظم باستان فرد

---------

کامپیوتر

3

صادق عبادی

چهارشنبه

98/10/18

10

دکتر مجید خلیلیان

دکتر امینه امینی

کامپیوتر

4

مرجان مهران فر

چهارشنبه

98/10/18

13

دکتر امینه امینی

دکتر مجید خلیلیان

کامپیوتر

5

علی خراسانی

شنبه

98/10/21

12

دکتر رسول باقری

دکتر ابوالفتح نیک رنجبر

مکانیک

6

محمدرضا محمدیان آسیابر

دوشنبه

98/10/23

11

دکتر فرزاد گلشن

دکتر حامد نفیسی

برق

7

علیرضا سلطانی پور

دوشنبه

98/10/23

15

دکتر پیمان حاجی حسینی

دکتر مهدی هدایتی

برق

8

آزاده دایی تورانسرایی

چهارشنبه

98/10/25

8

دکتر مجید خلیلیان

دکتر امینه امینی

کامپیوتر

9

حنا تیموری

چهارشنبه

98/10/25

11

دکتر پیمان حاجی حسینی

دکتر مجید خلیلیان

برق

10

سید محسن رضوی فر

یکشنبه

98/10/29

15

دکتر عبدالرضا دهقانی تفتی

دکتر رضا عفت نژاد

برق

11

سید بهنام کابلی

دوشنبه

98/10/30

15

دکتر عبدالرضا دهقانی تفتی

دکتر رضا عفت نژاد

برق