جلسات دفاعیه

اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع در دانشکده مکاترونیک

ردیف

روز دفاع

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

استاد راهنما

رشته

1

دوشنبه

96/06/20

ساعت 9

دکتر جواد محمدزاده

کامپیوتر

2

دوشنبه

96/06/20

ساعت 10

دکتر آلفرد باغرامیان

برق

3

دوشنبه

96/06/20

ساعت 11

دکتر آلفرد باغرامیان

برق

4

دوشنبه

96/06/20

ساعت 12

دکتر آلفرد باغرامیان

برق

5

دوشنبه

96/06/20

ساعت 14

دکتر عبدالرضا دهقانی تفتی

برق

6

دوشنبه

96/06/20

ساعت 15

دکتر عبدالرضا دهقانی تفتی

برق

7

سه شنبه

96/06/21

ساعت 10

دکتر علی توسلی

مکانیک

8

سه شنبه

96/06/21

ساعت 11

دکتر علی توسلی

مکانیک

9

سه شنبه

96/06/21

ساعت 12

دکتر علی توسلی

مکانیک

10

چهارشنبه

96/06/22

ساعت 8

دکتر محمدابراهیم شیری

کامپیوتر

11

چهارشنبه

96/06/22

ساعت 9

دکتر جواد محمدزاده

کامپیوتر

12

چهارشنبه

96/06/22

ساعت 10

دکتر بهزاد بهنام

برق

13

چهارشنبه

96/06/22

ساعت 11

دکتر بهزاد بهنام

برق

14

چهارشنبه

96/06/22

ساعت 12

دکترعبدالرضا دهقانی تفتی

برق

15

چهارشنبه

96/06/22

ساعت 14

دکتر عبدالرضا دهقانی تفتی

برق

16

چهارشنبه

96/06/22

ساعت 14

دکتر قاسمی قلعه بهمن

مکانیک

17

چهارشنبه

96/06/22

ساعت 15

دکتر پرویز رمضان پور

برق

18

پنجشنبه

96/06/23

ساعت 9

دکتر باستان فرد

کامپیوتر

19

پنجشنبه

96/06/23

ساعت 10

دکتر علی بیگلو

مکانیک

20

شنبه

96/06/25

ساعت 8

دکتر هرسینی

مکانیک

21

شنبه

96/06/25

ساعت 9

دکتر تاجداری

مکانیک

22

شنبه

96/06/25

ساعت 11

دکتر مهدی هدایتی

برق

23

شنبه

96/06/25

ساعت 12

دکتر مهدی هدایتی

برق

24

شنبه

96/06/25

ساعت 14

دکتر رضا عفت نژاد

برق

25

شنبه

96/06/25

ساعت 15

دکتر رضا عفت نژاد

برق

26

یکشنبه

96/06/26

ساعت 10

دکتر باستان فرد

کامپیوتر

27

یکشنبه

96/06/26

ساعت 11

دکتر باستان فرد

کامپیوتر

28

یکشنبه

96/06/26

ساعت 12

دکتر مجید خلیلیان

کامپیوتر

29

دوشنبه

96/06/27

ساعت 10

دکتر عبدالرضا دهقانی تفتی

برق