جلسات دفاعیه

اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع در دانشکده مکاترونیک

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

روز دفاع

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

رشته

1

حسین سلیمانی

چهارشنبه

97/10/05

8

دکتر نوروزی

دکتر رسول باقری

مکانیک

2

علیرضا نادی پلخوابی

چهارشنبه

97/10/05

10

مهندس بهزاد بهنام

دکتر مهدی هدایتی

برق

3

محمد حسین طهرانی

چهارشنبه

97/10/05

11

دکتر رضا عفت نژاد

دکتر مهدی هدایتی

برق

4

کیوان کفایی

چهارشنبه

97/10/05

13

دکتر رسول باقری

دکتر مسعود نوروزی

مکانیک

5

علی رجبی

یکشنبه

97/10/09

8

دکتر جواد محمدزاده

دکتر مجید خلیلیان

کامپیوتر

6

غلامرضا صمدپور

یکشنبه

97/10/09

14

دکتر امیرمسعود بیدگلی

-----

کامپیوتر

7

صادق نادری

یکشنبه

97/10/09

15

دکتر اعظم باستان فرد

-----

کامپیوتر

9

هادی نادر بیگی

چهارشنبه

97/10/12

13

دکتر رضا عفت نژاد

دکتر پیمان حاجی حسینی

برق

10

آرش رحیمی مخلص آبادی

چهارشنبه

97/10/12

14

دکتر رضاعفت نژاد

دکتر مهدی هدایتی

برق

11

سعید مختاری ناصری

چهارشنبه

97/10/12

15

دکتر رضا عفت نژاد

دکتر عبدالرضا دهقانی تفتی

برق

12

شروین سوری

سه شنبه

97/10/18

8

دکتر مجید خلیلیان

دکتر جواد محمدزاده

کامپیوتر

13

فاطمه عباسی

سه شنبه

97/10/18

10

دکتر جواد محمدزاده

دکتر فاطمه زارع میرک آباد

کامپیوتر

14

آناهیتا آذرنیا

سه شنبه

97/10/18

11

دکتر علیرضا نیک روان

دکتر جواد محمدزاده

کامپیوتر

15

علی محمد تمنایی

سه شنبه

97/10/18

13

دکتر جواد محمدزاده

دکتر مجید خلیلیان

کامپیوتر

16

محمد رضایی

پنجشنبه

97/10/20

11

دکتر جعفراسکندری جم

دکتر آرش کشاورز

مکانیک

17

احمد ناصریه

چهارشنبه

97/10/26

8

دکتر توسلی

دکتر انجیل الی

مکانیک

18

بهاره طاهران پور

چهارشنبه

97/10/26

9

دکتر حامد نفیسی

دکتر ثواقبی

برق

19

مهدی ورودی

چهارشنبه

97/10/26

10

دکتر عبدالرضا دهقان تفتی

-----

برق

20

سینا رضانیا

چهارشنبه

97//10/26

11

دکتر عاشوری

-----

برق

21

مهران جلوداری ممقانی

چهارشنبه

97//10/26

13

دکتر پرویز رمضانپور

دکتر عبدالرضا دهقانی تفتی

برق

22

مریم رحیمی ششکل

چهارشنبه

97//10/26

14

دکتر ابراهیم سالاری

دکتر مهدی ثواقبی

برق

23

سیدمحمدطاهر موسوی

پنجشنبه

97/10/27

8

دکتر ابوالفتح نیک رنجبر

-----

مکانیک

24

حمیدرضا علاقه بند

پنجشنبه

97/10/27

9

دکتر ابوالفتح نیک رنجبر

-----

مکانیک

25

عماد خادمی طوقی

پنجشنبه

97/10/27

11

دکتر ابوالفتح نیک رنجبر

-----

مکانیک

26

مریم جوانبخت

سه شنبه

97/11/02

8

دکتر جواد محمدزاده

دکتر امینه امینی

کامپیوتر

27

سهیلا پیامی ثمرین

سه شنبه

97/11/02

9

دکتر مهدی ملامطلبی

دکتر مجید خلیلیان

کامپیوتر

28

لیلا صفا خیل

سه شنبه

97/11/02

10

دکتر امینه امینی

-----

کامپیوتر

29

قادر بخشی میرانی

سه شنبه

97/11/02

11

دکتر هادی صبوحی

دکتر امینه امینی

کامپیوتر

30

امین مهدی نژاد شانی

چهارشنبه

97/11/03

8

دکتر انجیل الی

دکتر توسلی

مکانیک

31

رضا گروسی

چهارشنبه

97/11/03

9

دکتر انجیل الی

دکتر توسلی

مکانیک

32

وحید جعفرصالحی

چهارشنبه

97/11/03

10

دکتر رضا عفت نژاد

مهندس یهزاد بهنام

برق

33

محمد رهدار

چهارشنبه

97/11/03

11

دکتر ابراهیم سالاری

مهندس بهزاد بهنام

برق

34

علیرضا عنایتی راد

چهارشنبه

97/11/03

13

دکتر مهدی هدایتی

دکتر پیمان حاجی حسینی

برق

35

سمیه عزیزآبادی فراهانی

چهارشنبه

97/11/03

14

دکتر جواد محمدزاده

دکتر مجید خلیلیان

کامپیوتر

36

محمدحسن رعدی

چهارشنبه

97/11/03

14

دکتر ابراهیم سالاری

دکتر پیمان حاجی حسینی

برق

37

مریم حمزه

چهارشنبه

97/11/03

15

دکتر مجید خلیلیان

دکتر جواد محمدزاده

کامپیوتر

38

محمدعلی عباسپور

چهارشنبه

97/11/03

15

دکتر مهدی هدایتی

دکتر رضا عفت نژاد

برق

39

علی جباری

شنبه

97/11/06

9

دکتر انجیل الی

دکتر نیما وزیری

مکانیک

40

علیرضا کاظمی پور

شنبه

97/11/06

10

دکتر وزیری

دکتر انجیل الی

مکانیک

41

سمانه رحیمی بالائی

دوشنبه

97/11/08

15

دکتر جوادیان

دکتر پیمان حاجی حسینی

برق

42

مهسا استرابه

سه شنبه

97/11/09

9

دکتر جواد محمدزاده

دکتر سعداله ابراهیم نژاد

کامپیوتر

43

حامد جامه بزرگ

سه شنبه

97/11/09

11

دکتر پیرهادی

دکتر گلشن

برق

44

سیاوش داوری

چهارشنبه

97/11/10

10

دکتر مهدی هدایتی

دکتر رضا عفت نژاد

برق

45

رامین میرزایی

چهارشنبه

97/11/10

11

دکتر عبدالرضا دهقانی تفتی

دکتر رضا عفت نژاد

برق

46

خدیجه ایزدیار

چهارشنبه

97/11/10

14

دکتر عبدالرضا دهقانی تفتی

دکتر مهدی ثواقبی

برق

47

سعید عباسی

پنجشنبه

97/11/11

9

دکترمحی الدین قمشه ای

دکتر عطایی

مکانیک