امور فرهنگی

مشخصات رئیس اداره امور فرهنگی :

  • آقای دکتر ابوالفضل الیاسی 
  • تحصیلات :  دکتری فق و حقوق

مشخصات کارشناس اداره امور فرهنگی :

  • خانم طاهره خدایاری
  • تحصیلات :  کارشناسی ارشد ادبیات زبان فارسی