امور عمومی

رئیس امور عمومی :

آقای قربانعلی قوشه گلی

تحصیلات : لیسانس حسابداری