امور عمومی

رئیس امور عمومی :

آقای داود یدالهی

تحصیلات : لیسانس مدیریت آموزشی و فوق لیسانس مدیریت آموزشی