امور آموزشی

معاونت آموزشی دانشکده 

سرکار خانم مهندس شبنم اسبقی 

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ، عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 
 
 
 
اداره امور آموزش
 
 
مشخصات رئیس اداره امور آموزشی:
 
  • آقای دکترمنوچهری