رشته های تحصیلی


دانشکده مکاترونیک :

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار- کارشناسی پیوسته
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر-کارشناسی نا پیوسته
 • مهندسی فناوری اطلاعات-کارشناسی پیوسته
 • مهندسی کامپیوتر –نرم افزار –کارشناسی ارشد
 • مهندسی کامپیوتر-دکتری تخصصی
 
 • مهندسی برق – الکترونیک-کارشناسی  پیوسته
 • مهندسی تکنولوژی الکترونیک-کارشناسی ناپیوسته
 • مهندسی برق –قدرت –کارشناسی ارشد
 • مهندسی برق-دکتری تخصصی
 • مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات-کارشناسی پیوسته
 • مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی-کارشناسی ارشد
 •