اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی تمام وقت دانشکده مکاترونیک

آقاجعفری، رامین

مهندسی برق و الکترونیک، مکاترونیک

ابوالحسنی ، حسن

مهندسی کامپیوتر، مکاترونیک

احمد نائینی، محمد

مهندسی کامپیوتر، مکاترونیک

اسبقی ،شبنم

مهندسی کامپیوتر، مکاترونیک

امینی ،امینه

مهندسی کامپیوتر،مکاترونیک

امیدیان، علیرضا

مهندسی کامپیوتر،  مکاترونیک

انجیل الی،ولی

مهندسی مکانیک، مکاترونیک

باستان فرد، اعظم

مهندسی کامپیوتر، مکاترونیک

باقری ، رسول

مکانیک ، طراحی کاربردی، مکاترونیک

باغبانی،مجتبی

مهندسی کامپیوتر، مکاترونیک

بهرامی ، سعید

مهندسی مکانیک ، مکاترونیک

بهنام، بهزاد

مهندسی برق و الکترونیک، مکاترونیک

پرخیال، سهیل

مهندسی مکانیک، مکاترونیک

پیرهادی، محمود

مهندسی برق و الکترونیک، مکاترونیک

پیشوایی، عبدالرضا

مهندسی کامپیوتر، مکاترونیک

ثواقبی فیروزآبادی، مهدی

مهندسی برق و الکترونیک، مکاترونیک

جندقی سمنانی ،منوچهر

مهندسی برق و الکترونیک،مکاترونیک

حاجی حسینی ،پیمان

مهندسی برق و الکترونیک، مکاترونیک

حبیب نیا،علی اکبر

مهندسی مکانیک، مکاترونیک

حق جو سانیجی، مصطفی

مهندسی کامپیوتر،  مکاترونیک

خانی پور،احمد

مهندسی مکانیک،  مکاترونیک

خسروی الحسینی، مصطفی

مهندسی مکانیک،  مکاترونیک

خضرایی، سیمین

مهندسی برق و الکترونیک، مکاترونیک

خلیلیان، مجید

مهندسی کامپیوتر،  مکاترونیک

دربیگی،بابک

مهندسی کامپیوتر،  مکاترونیک

دهقانی تفتی، عبدالرضا

مهندسی برق و الکترونیک،  مکاترونیک

رئیسی دهکردی،مجید

مهندسی کامپیوتر،  مکاترونیک

رزاقیان قزوینی ،فرهاد

مهندسی برق و الکترونیک،  مکاترونیک

رضاپور، کامبیز

مهندسی مکانیک،  مکاترونیک

رمضانپور،پرویز

مهندسی برق و الکترونیک، مکاترونیک

سررشته داری، علی

مهندسی مکانیک ، مکاترونیک

سرشار،محمدرضا

مهندسی کامپیوتر، مکاترونیک

صالحی ، فریبا

مهندسی نرم افزار ، مکاترونیک

صبوحی، هادی

مهندسی کامپیوتر، مکاترونیک

عبدی، جواد

مهندسی برق و الکترونیک، مکاترونیک

عفت نژاد،رضا

مهندسی برق و الکترونیک،  مکاترونیک

علی بیگلو،اکبر

مهندسی مکانیک، مکاترونیک

فتحی ،رضا

مهندسی کامپیوتر،  مکاترونیک

فرجادی نسب ،محمدرضا

مهندسی برق و الکترونیک،  مکاترونیک

فرصتی ،رعنا

مهندسی کامپیوتر،  مکاترونیک

فیض جمشید

مهندسی مکانیک،  مکاترونیک

قوامی ،سیداحمد

مهندسی مکانیک،  مکاترونیک

کشاورز، آرش

مکانیک ، مکاترونیک

گلشن پوربنام ،فرزاد

مهندسی برق و الکترونیک،  مکاترونیک

محی الدین قمشه ای،محمدمنصور

مهندسی مکانیک، مکاترونیک

معدولیت ،رضا

مهندسی مکانیک، مکاترونیک

ملائی ،محسن

مهندسی مکانیک، مکاترونیک

ملاجان ،حسن

مهندسی برق و الکترونیک، مکاترونیک

محمد زاده ،جواد

مهندسی کامپیوتر،  مکاترونیک

مشایخی ، مرتضی

مهندسی کامپیوتر،  مکاترونیک

میرنظامی ، شبنم

برق الکترونیک ، مکاترونیک

نحوی ، بهناز

مهندسی کامپیوتر،  مکاترونیک

نوروزی ، مسعود

مهندسی مکانیک، مکاترونیک

نعمت زاده ،نسیم

مهندسی کامپیوتر، مکاترونیک

نیک الهام ،امین

مهندسی مکانیک، مکاترونیک

نیک رنجبر،ابوالفتح

مهندسی مکانیک،مکاترونیک

نیک روان شلمانی ،علیرضا

مهندسی کامپیوتر،مکاترونیک

نیکخواه ،بهروز

مهندسی کامپیوتر، مکاترونیک

هدایتی، مهدی

مهندسی برق، مکاترونیک

هرسینی ،ایرج

مهندسی مکانیک، مکاترونیک

هاتفی اردکانی ، حسن

مهندسی کامپیوتر،  مکاترونیک

یزدان پناه گوهرریزی ،آرش

مهندسی برق و الکترونیک، مکاترونیک